In English??-???????

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“

MASIŠKAI MEDŽIUS NIOKOJANČIŲ VABZDŽIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ MIKROORGANIZMŲ TARPUSAVIO SĄVEIKOS EKOLOGIJA KLIMATO KAITOS KONTEKSTE


Pagrindinis Vykdytojai Tikslai ir uždaviniai Publikacijos Vykdomi tyrimai Darbų akimirkos

APIE PROJEKTĄ

Vabzdžiai ir mikroorganizmai yra vieni iš labiausiai evoliuciniu požiūriu klestinčių organizmų, pasižyminčių didžiule rūšių ir tarpusavio santykių įvairove bei unikaliomis prisitaikymo savybėmis, tačiau nepaisant didžiulės fundamentalios (pvz. pažinti gyvybės formų ir tarpusavio sąveikų įvairovę) ir praktinės reikšmės (pvz. pažinti ligų platintojus, sukėlėjus, jų ekologiją ir galimus kontolės būdus), supratimas apie jų tarpusavio sąveiką yra palyginus ribotas, dažnai, kadangi tarpdisciplininis principas yra reikalingas siekiant perprasti tokių sistemų sudėtingumą. Šis projektas numato pasitelkiant entomologijos, mikrobiologijos ir ekologijos aukšto lygio ekspertus tirti plataus spektro vabzdžių – mikroorganizmų sąveikos tipus, įskaitant mikroorganizmais mintančius vabzdžius (mikrofagus), vabzdžių – mikroorganizmų abipusiai naudingus (mutualistinius) santykius, vabzdžių – mikroorganizmų endosimbioses, žievėgraužius vabzdžius ir jų mikroorganizmus, vabzdžius kaip mikroorganizmų platintojus (vektorius), vabzdžių patogenus (entomopatogenus), medžių patogenus pernešančius vabzdžius bei vabzdžių ir mikroorganizmų sąveikos ekologiją. Kitas nemažiau svarbus faktorius, lemiantis atliekamų tyrimų aktualumą yra su žmogaus veikla ir klimato kaita sietini esamų ir naujai pasireiškiančių vabzdžių masiniai židiniai Lietuvoje (pvz. netikrojo eglinio skydamario, kaštoninės kandelės, pušinio verpiko, eglinio dendroktono, ragauodegių ir kt.), sukeliantys esminius pasikeitimus tiek gamtoje, tiek ir žmogaus gyvenamojoje aplinkoje bei darančių didžiulę ekonominę žalą. Dažnai vabzdžių proveržiai pasikartoja cikliškai, tačiau keičiantis klimatui tikėtina, kad vabzdžių proveržiai gali dažnėti, o jų mastai išsiplėsti. Taip pat tikėtina, kad gali plėstis vabzdžių užimama teritorija, daugėti metinių generacijų skaičius ar atsirasti naujos giminingos rūšys pernešančios medžių patogenus. Siekiant prognozuoti ir adekvačiai reaguoti į tokius reiškinius visų pirma reikia pažinti tokių sistemų ekologiją, kas ir yra siekiama atliekamų tyrimų metu.

VYKDYMAS

Projekto vykdymo trukmė: 2012 m. spalio 2 d. - 2015 m. spalio 1 d.

FINANSAVIMAS

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo lėšų pagal Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalį. Projekto visuotinės dotacijos Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-001

LAMMC MI-Visuotines dotacijos projektas