DR. GINTAUTAS URBAITIS

Publikuota: Ketvirtadienis, 06 vasario 2014

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas

Adresas: Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r.
Telefonas: +370 671 29857
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gimimo data
1961 m. vasario 2 d.

Išsilavinimas

1992-1996 doktorantūros studijos Lietuvos žemės ūkio universitete Miškų fakultete.
1989 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje Miškų ūkio fakultete įgyta miškų ūkio inžinieriaus kvalifikacija.
1979 m. baigta Jurbarko r. Seredžiaus vidurinė mokykla

Mokslo laipsniai ir vardai

1998 m. Biomedicinos mokslų srities, miškotyros krypties daktaro laipsnis. Disertacijos tema: Ekologiniai veiksniai, sąlygojantys pušynų atkūrimą rekreacinėse zonose” [Ecological factors predetermining Scots pine stand regeneration in recreational zones] apginta 1998 m. lapkričio 26 d.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • miško ir medžių valdymas – miškotvarka (praktinė miškininkystė), miško ekosistemų vystymasis;
 • plantacinė miškininkystė;
 • rekreacinė miškininkystė;
 • miškų atkūrimas ir veisimas;
 • miško sodmenų išauginimas.

 

Profesinė patirtis

Nuo 2012 m. iki dabar - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto mokslo darbuotojas;
1998-2007 - Lietuvos miškų instituto mokslo darbuotojas;
1997-1998 - Lietuvos miškų instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis;
1991-1993 - Lietuvos miškų instituto asistentas;
1986-1990 - Lietuvos miškų instituto inžinierius.

 

Kita veikla

 • Nuo 2015 m. - „Komisijos valstybinių miško medelynų miško dauginamosios medžiagos auginimo optimizavimo klausimams koordinuoti ir spręsti“ narys.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2017 m. vasario 21 d. (8 ak. val.) tarptautinis kvalifikacijos kėlimo seminaras „Miško medelynų technologijų tobulinimas“, Aleksandro Stulginskio universitetas.
 • 2016 m. rugsėjo 19–23 d. kvalifikacijos kėlimo seminaras „Miško sodmenų išauginimo technologijų klausimais“, Lenkija, Kujavijos pamario vaivadija; Vokietija, Pinnebergo kraštas.
 • 2001 m. rugpjūčio-spalio mėn. stažuotė Lenkijos miškų institute Varšuvoje pušynų savaiminio atsikūrimo klausimais.

DALYVAVIMAS MOKSLO PROGRAMOSE BEI PROJEKTUOSE

Tarptautiniai projektai

 1. Projekto COST E 47 „Europinis augalijos valdymo tinklas: tvarios aplinkos link“ (European network for vegetation management: towards environmental sustainability) vykdytojas. Vykdymo metai: 2005-2009. Vadovas – dr. A.Malinauskas.

Nacionaliniai projektai

 1. Projekto “Rekomendacijų ūkininkavimui savaime besiželdinančiuose ir atsiželdžiusiuose žemės ūkiui naudotuose plotuose parengima” vykdytojas. Vykdymo metai: 2006-2007. Vadovas – dr. A.Malinauskas. Užsakovas - LR Aplinkos ministerija.
 2. Projekto “Ąžuolynų atkūrimo rezultatams įvertinti ir jų veisimo rekomendacijoms parengti” vykdytojas. Vykdymo metai: 2008-2010. Vadovas – dr. A.Malinauskas. Užsakovas - LR Aplinkos ministerija.
 3. Projekto “Miško atkūrimo ir įveisimo technologijų ekonominis ir biologinis vertinimas”. Vykdymo metai: 2012-2014. Vadovas – dr. L.Sadauskienė. Užsakovas - LR Aplinkos ministerija.
 4. Projekto “Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida” vadovas. Užsakovas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
 5. Projekto “Rekomendacijos miško daigynų plėtros strategijos įgyvendinimui” vykdytojas. Vykdymo metai – 1999.
 6. Projekto “Dirvos ruošimo techniniai reikalavimai miško atkūrimui ir nurodymai miško atkūrimo būdui parinkti” vykdytojas. Vykdymo metai - 1999.
 7. Projekto “Laistymo normos įtaka pagrindinių medžių rūšių miško sodmenų augimui” vykdytojas. Vykdymo metai - 2001-2002.
 8. Projekto “Rekomendacijos miškų atkūrimui perteklingo drėgnumo derlingų dirvožemių kirtavietėse” vykdytojas. Vykdymo metai: 2005-2007. Vadovas – dr. A.Malinauskas. Užsakovas - VĮ Radviliškio, VĮ Raseinių ir VĮ Šiaulių miškų urėdijos.
 9. Projekto “Beržo, juodalksnio ir liepos sėjinukų išauginimo technologijos atviro grunto medelynuose” vadovas ir vykdytojas. Vykdymo metai: 2006-2008. Užsakovas - VĮ Trakų miškų urėdija.
 10. Projekto “Medžių ir krūmų žėlimo proceso tyrimai ir prognozė elektros perdavimo oro linijų apsauginėse zonose naudojant skirtingas jų valymo technologijas” vadovas ir vykdytojas. Vykdymo metai: 2008-2011. Užsakovas – UAB „Graderlitas“.
 11. Projekto “Kelmų naikinimo būdų Lietuvos miestuose, parkuose ir pakelėse palyginamoji studija” vadovas ir vykdytojas. Vykdymo metai: 2014. Užsakovas – UAB „DEFORTA“.
 12. Projekto “Miško želdinių priežiūros būdų efektyvumo tyrimas ir rekomendacijų paruošimas” vykdytojas. Vykdymo metai: 2010-2012. Vadovas – dr. A.Malinauskas. Užsakovas - VĮ Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Ukmergės ir Utenos miškų urėdijos.
 13. Projekto “Valstybinės reikšmės miškuose žemės ūkiui naudotose žemėse įveistų miško želdinių būklės įvertinimas” vadovas. Vykdymo metai: 2012-2013. Užsakovas – VĮ Joniškio, Kuršėnų, Mažeikių, Radviliškio, Šiaulių ir Tytuvėnų miškų urėdijos.
 14. Projekto “Trakų miškų urėdijos medelyno naujų laukų įrengimo projektas” vadovas. Vykdymo metai: 2015. Užsakovas – VĮ Trakų miškų urėdija.

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ (CA WoS)

 1. Antanas Malinauskas and Gintautas Urbaitis. 2010. Soil Preparation for Forest Plantations in Former Farmland Haplic Arenosols with and without Plough-pan. Baltic Forestry, Vol. 16, No. 2(31): 247-254.
 2. Suchockas V., Malinauskas A., Urbaitis G., Pliūra A. 2014. The influence of soil preparation on the development of ground vegetation in forest plantations on arable farmland and forest clear-cut areas. Žemdirbystė=Agriculture, 101 (4): 395–402. IF - 0.523.
 3. Škėma, M., Mikšys, V., Aleinikovas, M., Kulbokas, G. and Urbaitis, G. 2015. Underbrush Biomass in Lithuanian Forests: Factors Affecting Quantities. Baltic Forestry, 21(1): 124-132.
 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Urbaitis G. 1995. Kai kurių ekologinių veiksnių įtaka savaiminiam kerpinių pušynų (Pinetum cladoniosum) atžėlimui rekreacinės paskirties miškuose. Miškininkystė, 36: 100-111.
 2. Riepšas E., Urbaitis G. 1996. Impact of some ecological factors on natural regeneration of recreational Scots pine stands. Baltic Forestry, 2: 9-15.
 3. Riepšas E., Urbaitis G. 1996. Kelių apsauginių želdinių efektyvumas slopinant triukšmą. Miškininkystė. Mokslo darbai, 38 t.: 148-153.
 4. Urbaitis G. 1996. Poilsiautojų ir vietinių gyventojų rekreacinė veikla Dzūkijos nacionaliniame parke. Miškininkystė. Mokslo darbai, 38 t.: 179-184.
 5. Malinauskas A., Urbaitis G. 2001. Miško želdinių ir žėlinių auginimo žemės ūkio naudmenose ekonominis įvertinimas. Žemės ūkio mokslai, 2: 94-101.
 6. Malinauskas A., Urbaitis G. 2002. Miško žėlinių ir želdinių rūšinė įvairovė, tvarumas ir rentabilumas apleistose žemės ūkio naudmenose. Žemdirbystė, 3 (79): 139-147.
 7. Malinauskas A., Urbaitis G. 2002. Miško žėlinių ir želdinių, augančių žemės ūkiui naudotuose plotuose, rūšinė įvairovė, augimas ir būklė. Miškininkystė, 2 (52): 71-80.
 8. Малинаускас А., Урбайтис Г., Сухоцкас В. 2003. Влияние режима почвенной влаги на рост и развитие посадочного материала основных лесообразующих пород. Селекция, генетические ресурсы и сохранение генофонда лесных древесных растений (Вавиловские чтения): сб. науч. трудов ИЛ НАН Белорусии.- вып. 59: 280-284.
 9. Malinauskas A., Suchockas V., Urbaitis G. 2006. Dirvožemio tankis žemės ūkiui naudotuose plotuose ir galima jo įtaka miško želdiniams. Žemės ūkio mokslai, 2: 51-59.
 10. Malinauskas A., Urbaitis G. 2006. Drebulių hibridų (Populus tremula x Populus tremuloides) želdinių pradinis tankumas. Miškininkystė, 2 (60): 35-42.
 11. Malinauskas A., Urbaitis G. 2007. Dirvožemio drėgmės režimas Ld augavietės kirtavietėse ir jo įtaka želdiniams. Miškininkystė, 2 (62): 7-15.
 12. Malinauskas A., Urbaitis G., Juodvalkis A. 2008. Miško žėlimas laikinai užmirkstančių derlingų dirvožemių kirtavietėse. Miškininkystė, 2 (64): 24-29.
 13. Malinauskas A., Urbaitis G. 2008. Dirvos paruošimo įtaka pušies (Pinus sylvestris L.), eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) ir beržo (Betula pendula Roth) augimui žemės ūkiui naudotose sutankinto poarmenio žemėse. Žemės ūkio mokslai, 4: 76-81.
 14. Malinauskas A., Urbaitis G. 2009. Konkuruojančių augalų ir priežiūros intensyvumo įtaka miško želdiniams. Miškininkystė, 1 (65): 34-42.
 15. Malinauskas A., Urbaitis G. 2009. Dirvos paruošimo būdo įtaka miško želdiniams derlingose drėgnose žemės ūkiui naudotose žemėse. Miškininkystė, 2 (66): 66-76.
 16. Urbaitis G., Malinauskas A. 2011. Dirvos paruošimo įtaka miško želdiniams derlingose normalaus drėgnumo žemės ūkiui naudotose žemėse. Miškininkystė, 2 (70): 22-34.
 

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Малинаускас А., Урбайтис Г., Сухоцкас В. 2003. Влияние режима почвенной влаги на рост и развитие посадочного материала основных лесообразующих пород. Селекция, генетические ресурсы и сохранение генофонда лесных древесных растений (Вавиловские чтения): сб. науч. трудов ИЛ НАН Белорусии.- вып. 59: 280-284.
 2. Репшас Э. А., Урбайтис Г. Ю. Шумозащитные свойства насаждений рекреационного назначения. Тезисы докладов на Всесоюзном совещании «Современное состояние и перспективы рекреационного лесопользования». – Ленинград, 1990, с. 65-67.
 3. Urbaitis G. Rekreacijos ypatumai Dzūkijos nacionaliniame parke. Mokslinės-jubiliejinės konferencijos “Rekreaciniai bei apsauginiai miškai ir jų naudojimas”, skirtos “Girios aido” 25-mečiui, medžiaga. - Kaunas, 1997, p. 45-51.
 4. G. Urbaitis. Ekologinių veiksnių įtaka pušies sėklų sudygimui ir daigų išlikimui. Jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimai. - Kaunas, “Lututė”, 1999, p. 46-52.
 5. G. Urbaitis, A. Malinauskas. Medžių ir krūmų įvairovė savaime apaugusiuose mišku žemės ūkio plotuose. Konferencijos „Mokslas ir miškų ūkis XXI šimtmečio išvakarėse“ pranešimai. - Kaunas, “Lututė”, 2000, p. 235-238.
 6. Urbaitis G. Pušies želdinių veisimo ir augimo rekreacinėse teritorijose ekologiniai aspektai. Lietuvos pajūrio smėlynų sutvirtinimas ir apželdinimas. Mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Marijono Daujoto 110-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga. - Kaunas, “Lututė”, 2001, p. 121-127.
 7. Antanas Malinauskas, Gintautas Urbaitis. Miško žėlinių ir želdinių, augančių žemės ūkiui naudotose žemėse, rūšinė įvairovė. Respublikinės konferencijos “Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga)”, vykusios Vilniuje rugsėjo 20-21 d., dalyvių pranešimų santraukos. – Kaunas, “Lututė”, 2001, p. 57.
 8. Antanas Malinauskas, Virgilijus Mikšys, Edvardas Riepšas, Vytautas Suchockas, Gintautas Urbaitis. Ažuolynų veisimas, priežiūra, apsauga ir jaunuolynų formavimo principai. Mokslinės konferencijos “Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai” pranešimai Nr. 1. - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras: - Kaunas, UAB “Pico Line”, 2011, p. 139-140.
 9. Gintautas Urbaitis. Medžių bei krūmų žėlimo proceso tyrimai ir prognozė elektros perdavimo oro linijų apsauginėse zonose, naudojant skirtingas jų valymo technologijas. Mokslinės konferencijos “Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai” pranešimai. - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras: - Kėdainiai, UAB “Spaudvita”, 2012, Nr.2, p. 44-46.
 10. Urbaitis G., Suchockas V. Pradinio tręšimo įtaka europinio maumedžio želdinių augimui. Mokslinės konferencijos “Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai” pranešimai. - Kėdainiai, UAB “Spaudvita”, 2015, Nr. 5, p.67-69.
 11. Sadauskienė L., Malinauskas A., Urbaitis G., Suchockas V., Šilinskas B. Miško atkūrimo bei įveisimo technologijų ekonominis ir biologinis vertinimas. Mokslinės konferencijos “Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai” pranešimai. - Kėdainiai, UAB “Spaudvita”, 2015, Nr. 5, p. 84-85.
 12. Vytautas Suchockas, Alfas Pliūra, Gintautas Urbaitis. Sodmenų su uždara šaknų sistema panaudojimo galimybės bei poreikiai atkuriant ir veisiant miškus Lietuvoje. Mokslinės konferencijos “Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai” pranešimai. - Kėdainiai, UAB “Spaudvita”, 2016, Nr. 6, p. 119.
 13. Gintautas Urbaitis, Vytautas Suchockas. Europinis maumedis plantaciniams želdiniams: veisimo bei auginimo Lietuvoje specifika. Mokslinės konferencijos “Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai” pranešimai. - Kėdainiai, UAB “Spaudvita”, 2017, Nr. 7, p. 115-116.
 

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. G. Urbaitis. Poilsiautojų lankomų miškų pažeidimo laipsnio vertinimas. Kn.: Pažink mišką. – Kaunas. 2003, p. 176-179. ISBN 9955-575-02-6.
 

Rekomendacijos

 1. Kęstutis Armolaitis, Ričardas Beniušis, Gintautas Urbaitis. 2016. Sodiname mišką. Informacinis-rekomendacinis vienkartinis leidinys. ISBN 978-609-95829-0-0. 30 p.
 

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Urbaitis G. 1997. Paramos priemonių efektyvumas savaiminiam pušynų atžėlimui rekreacinės paskirties miškuose. Mūsų girios, 2: 15-16.
 2. Urbaitis G. 2008. Liepos sėjinukų auginimo ypatumai. Mūsų girios, 10: 12-13.
 3. Urbaitis G. 2011. Beržo sėjinukų auginimas avirame grunte. Mūsų girios, 1: 18-19.
 4. Antanas Malinauskas, Gintautas Urbaitis. 2011. Šimtametė miškų atkūrimo ir veisimo patirtis. Mokslas ir gyvenimas, 8-9: 5-7; 19.
 5. Antanas Malinauskas, Gintautas Urbaitis. 2011. Miško želdinių veisimas žemės ūkiui naudotose žemėse. Mūsų girios, 4: 16-17.
 6. Antanas Malinauskas, Gintautas Urbaitis. 2014. Kaip palengvinti miško želdinių ir žėlinių priežiūrą. Mūsų girios, 1: 16-18.
 7. Antanas Malinauskas, Gintautas Urbaitis, Edvardas Riepšas, Vytautas Suchockas. 2014. Dar kartą apie ąžuolynų veisimą, priežiūrą ir apsaugą. Mūsų girios, 4: 12-14.
 8. Antanas Malinauskas, Gintautas Urbaitis. 2014. Kad įveistas miškas augtų ir vešėtų. Mano ūkis, 12: 37-39.
 9. Kęstutis Armolaitis, Ričardas Beniušis, Gintautas Urbaitis. 2016. Sodiname mišką. Informacinis-rekomendacinis vienkartinis leidinys. ISBN 978-609-95829-0-0. 30 p.
Hits: 2765

Dabar svetainėje lankosi 50 svečiai(-ias,-ių) - registruotų vartotojų nėra