DR. MARIUS ALEINIKOVAS

Publikuota: Antradienis, 29 lapkričio 2011

 

 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas

Adresas: Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r.
Telefonas: +370 615 14710
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gimimo data
1976 m. liepos 08 d.

Išsilavinimas

1994–2000 m. Kauno technologijos universitetas, Dizaino ir technologijų fakultetas. Įgytas Medienos technologijos kvalifikacinis magistro laipsnis su pagyrimu.
1994 m. Kauno 29-oji vidurinė mokykla

Mokslo laipsniai ir vardai

2007 m. Biomedicinos mokslų srities, miškotyros krypties daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Bioekologinių veiksnių įtaka paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medienos fizinėms ir mechaninėms savybėms normalaus drėgnumo augavietėse“

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Medienos ir jos produktų kokybės tyrimai;
 • Medienos struktūros ir savybių tyrimai;
 • Energetinių išteklių iš biomasės resursų vertinimas, kokybė ir gamybos technologijos;

 

Profesinė patirtis

2000–2001 Lietuvos miškų institutas (asistentas) Medienos ištekliai, medienos savybės, biokuras;
2002–2006 Lietuvos miškų institutas (doktorantas) Medienos ištekliai, medienos savybės, biokuras;
2006–2007 Lietuvos miškų institutas (Jaunesnysis mokslo darbuotojas) Medienos ištekliai, medienos savybės, biokuras;
2007–iki dabar Lietuvos miškų institutas (Mokslo darbuotojas) Medienos ištekliai, medienos savybės, biokuras;
2006.11–2009.01 Lietuvos miškų institutas (Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyriaus vedėjas);
2009–2010 Lietuvos miškų institutas (Direktoriaus pavaduotojas mokslui)
2010–2013 LAMMC Miškų institutas (direktoriaus pavaduotojas mokslui);
2013–iki dabar LAMMC Miškų institutas (direktorius);
2014–iki dabar Atviros prieigos žemės ir miškų JTC „Medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų“ laboratorija (vedėjas); 2016–2017 Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija (direktorius)
2011–2013 Aleksandro Stulginskio universitetas (lektorius) Dėstomas dalykas „Medienotyra“
2013–iki dabar Aleksandro Stulginskio universitetas (docentas) Dėstomas dalykas „Medienotyra“ ir „Miško prekių mokslas“
2015–iki dabar Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (docentas) Dėstomas dalykas „Medienos inžineriniai produktai“

 

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • COST programos „Miškai, jų produktai ir paslaugos“ komiteto Lietuvos atstovas ir ekspertas (2013-2014 m.);
 • LAMMC mokslinės tarybos narys;
 • mokslo žurnalo „Baltic Forestry“ redkolegijos narys;
 • mokslo žurnalo „Miškininkystė“ redkolegijos narys;
 • LR Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio Mokslo tarybos narys;
 • Asociacijos „LITBIOMA“ valdybos narys, Mokslo ir biomasės išteklių sekcijos pirmininkas;
 • ASU Miškų ir ekologijos fakulteto mokslo tarybos narys;
 • Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 17 „Mediena“ Tarybos narys;
 • LAMMC Miškų instituto atstovas Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijoje.

 

Kita veikla

Surengta mokslinių konferencijų:

 • 2016. Mokslinė ataskaitinė konferencija ,,Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai”;l
 • 2015. Mokslinė ataskaitinė konferencija ,,Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai”;
 • 2014. Mokslinė ataskaitinė konferencija ,,Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai”;
 • 2013. Mokslinė ataskaitinė konferencija ,,Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai”;
 • 2012. Mokslinė ataskaitinė konferencija ,,Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai”;
 • 2011 „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“;
 • 2011 „DARNI MIŠKININKYSTĖ - KAIP SAUGOTI IR NAUDOTI LIETUVOS MIŠKUS“,
 • 2010 „Miškotyros mokslas: praeitis ir perspektyvos“.

 

Apdovanojimai

 • Lietuvos Respublikos Seimo padėka už mokslinius darbus bioenergetikos srityje.

DALYVAVIMAS MOKSLO PROGRAMOSE BEI PROJEKTUOSE

Tarptautiniai projektai

 1. Tarpregioninio bendradarbiavimo programos INTERREG IVC projektas WAMBAF:Vandens valdymas Baltijos miškuose“ (Water Management in Baltic Forests (WAMBAF) of Interreg Baltic Sea Region). Projektas vykdomas 2016 – 2018. Projekto koordinatorė - dr. O Belova. (Vykdytojas)
 2. Tarpregioninio bendradarbiavimo programos INTERREG IVC projektas EFFMIS: Europos miškų gaisrų stebėsena panaudojant informacines sistemas 2010-2012 (EFFMIS - European Forest Fire Monitoring using Information Systems). Projektas vykdomas 2010-2012. Projekto koordinatorė - dr. L. Sadauskienė. (Vykdytojas).
 3. COST veiklos FP1303 Performance of bio-based building materials 2013-2017 m. (Vykdytojas).
 4. COST veikla FP1301 Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests – an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice). Veiklos laikotarpis 2013-2017. Valdymo komiteto narys.
 5. NETBIOCOF – Integrated European Network for Biomass Co-firing (NETBIOCOF – integruotas Europos biomasės deginimo tinklas). Europos Sąjungos finansuojamas 6-osios programos (FP6) (2005–2007). Koordinatorius Lietuvoje – dr. J. Saladis, (Vykdytojas).
 6. Larch wood potential for exterior use (Maumedžio medienos panaudojimo lauko sąlygomis galimybės) (2003–2005) SNS (Šiaurės šalių miškų tyrimų komiteto) finansuojamas projektas. Vadovas dr. J. Saladis (Vykdytojas).
 7. Wood fuel development in Lithuania (Medienos panaudojimo kurui plėtra Lietuvoje) (2001-2003). Užsakovas – Švedijos energetikos agentūra. Vadovas – dr. J.Saladis (Vykdytojas).
 8. COST FP0603 Forest models for research and decision support in sustainable forest management (Miškų tyrimų modeliai, užtikrinantys tvarų miškų valdymą) (2007 – 2011). Vadovas dr. M. Aleinikovas
 9. COST E53 Quality control for wood and wood products (Medienos ir medienos produktų kokybės kontrolė) (2006–2010). Valdymo komiteto narys
 10. COST E44 Wood processing strategy (Medienos apdirbimo strategija) (2004–2008). Vadovas – dokt. M. Škėma (Vykdytojas).

Nacionaliniai projektai

 1. „Nukirsto medžio produktų apskaitai reikalingos sistemos Lietuvoje sukūrimo, duomenų gavimo sistemos, pagal JTBKKK reikalavimus, ir galimybės atkurti apskaitai reikalingo laikotarpio istorinių duomenų analizė bei rekomendacijų dėl visavertės apskaitos sistemos funkcionavimo pateikimas“. Užsakovas – LR Aplinkos ministerija.
 2. Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2012-2014 metais įvertinimas (2015 m.). Vadovas – dr. M. Aleinikovas. Užsakovas – LR Aplinkos ministerija.
 3. Medienos kokybė ir kuro ištekliai pušynuose (2008-2010).
 4. Medienos tūrio nustatymo svėrimo būdu galimybių tyrimo atlikimas ir normatyvų parengimas (2008). Užsakovas - LR Aplinkos ministerija.
 5. Taikomojo pobūdžio miškų ūkio mokslinių tyrimų, finansuojamų iš specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų, prioritetinės kryptys (2008-2009). Užsakovas –LR Aplinkos ministerija.
 6. Lapuočių medžių rūšių rąstų žievės storio ir tūrio normatyvų sukūrimas (2007-2008). Užsakovas - LR Aplinkos ministerija.
 7. Derlingų šlapių augaviečių trako, tinkamo biokurui, biomasei įvertinti atsižvelgiant į miško ruošos technologinius poreikius, ir panaudojimo rekomendacijoms parengti,
 8. Atlikti kelmų panaudojimo biokurui tyrimus: išteklių, technologinį, ekonominį ir ekologinį vertinimą Užsakovas - LR Aplinkos ministerija.
 9. „Nustatyti grynų pušies ir eglės jaunuolynų auginimo įvairiu tankumu įtaką medynų našumui ir tvarumui“. Užsakovai -VĮ Jurbarko miškų urėdija, VĮ Kretingos miškų urėdija, VĮ Pakruojo miškų urėdija VĮ Valkininkų miškų urėdija VĮ Vilniaus miškų urėdija.
 10. „Impregnuotų kietmedžio ir spygliuočių pabėgių laboratorinių bandymai“. Užsakovas – AB “Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra“.
 11. „Kuršių Nerijos nacionalinio parko gaisravietės (130 ha) atkūrimo rekomendacijų parengimas“. Užsakovas – Žaliosios politikos institutas.
 12. Atlikti modifikuotos ir nemodifikuotos ąžuolo medienos tankio tyrimus. Užsakovas UAB „Grigo“.
 13. “Paprastosios eglės (Picea Abias L.) vidinio puvinio įtakos medienos savybėms nustatymas ”. Užsakovas VĮ Prienų miškų urėdija, VĮ Veisėjų miškų urėdija, VĮ Pakruojo miškų urėdija VĮ Šilutės miškų urėdija
 14. Pramoninėse katilinėse realiai galimų naudoti miško kirtimo atliekų kiekių nustatymo metodiniai pagrindai ir šių kiekių įvertinimas” Užsakovai – VĮ Anykščių miškų urėdija, VĮ Biržų miškų urėdija, VĮ Kupiškio miškų urėdija, VĮ Pakruojo miškų urėdija, VĮ Panevėžio miškų urėdija.
 15. Potencialių miško kirtimo atliekų, tinkamų miško kurui, resursų Lietuvoje įvertinimo išvados (2007). Užsakovas – UAB „Renerga“.
 16. UAB „Radviliškio šiluma" naujos katilinės apsirūpinimo medienos ištekliais galimybių studija (2008). Užsakovas - UAB „Radviliškio šiluma", darbą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ (CA WoS)

 1. Škėma M., Mikšys V., Aleinikovas M.., Kulbokas G., ir Urbaitis G. 2015. Underbrush biomass in Lithuanian forest: factors affecting quantities. Baltic Forestry 21 (1): 124-132 p.
 2. Linkevičius E., Kuliešis A., Rohle H., Schroder J., Aleinikovas M. 2014. The impact of competition for growing space on diameter, basal area and height growth in pine trees. Baltic Forestry 20 (2): 301-313 p.
 3. Baltrušaitis A., Aleinikovas M. 2012 Early-stage prediction and modelling strength properties of Lithuanian-grown Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) Baltic Forestry. 18 (2). 328-334 p.
 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Varnagirytė-Kabašinskienė I., Sadauskienė L., Armolaitis K., Aleinikovas M. 2014. Kelmų medienos panaudojimo kurui Lietuvoje ekologinis, ekonominis ir technologinis vertinimas. Miškininkystė, 2 (76): 7–20.
 2. Aleinikovas M., Visalga G., Danielius M. 2014. Paprastosios eglės stiebo branduolio puvinio įtaka medienos tankio ir stiprio savybėms. Miškininkystė, Nr. 1 (75), p 32-38.
 3. Aleinikovas M. 2012. Mažų skersmenų pušies medienos pasiskirstymas į stiprio klases. Miškininkystė, 2, (70), p. 35-42.
 4. Kuliešis A., Linkevičius E., Aleinikovas M., Kliučius A., Kuliešis A.A. 2012. Pušynų, augančių mineralinių dirvožemių augavietėse, augimo ir retinimosi ypatumai. Miškininkystė, 2 (72): 20–37.
 5. Aleinikovas M. 2011. Mažų skersmenų pušies medienos pasiskirstymas į stiprio klases. Miškininkystė, 2, (70), p. 35-42
 6. Škėma M., Mikšys V., Aleinikovas M. 2010. Lazdynų (Corylus avellana L.) biomasės struktūra, drėgnis ir ryšiai su morfometriniais rodikliais. Miškininkystė, 2 (68), p. 44-53
 7. vSadauskienė L., Mizaras S., Mizaraitė D., Aleinikovas M. 2009. Medienos kuras: ištekliai, ruošos kaštai ir naudojimo katilinėse efektyvumas. Miškininkystė, 2 (66): 42-51.
 8. Aleinikovas M., Petrauskas E., Škėma M. 2009. Spygliuočių ir minkštųjų lapuočių apvaliosios medienos tūrio nustatymo svėrimo būdu modeliavimas.- Miškininkystė, 1 (65): 43-50.
 9. Aleinikovas M. 2007. Effect of the Mean Diameter Increment on the Pine Wood Mechanical-Physical Properties in Lithuania. Baltic Forestry, 13 (1), p. 103-108
 10. Aleinikovas M. and Grigaliūnas J. 2006. Differences of Pine (Pinus sylvestris L.) Wood Physical and Mechanical Properties from Different Forest Site Types in Lithuania. Baltic Forestry, 12 (1): 9-13 p.
 11. Saladis J., Aleinikovas M. 2004. Pušų medienos fizinių ir mechaninių sąvybių kintamumas bei koreliaciniai ryšiai tarp jų. Miškininkystė , 1 (55): 60-67.
 

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Šilinskas B., Škėma M, Aleinikovas M. 2016. Dynamic modulus of elasticity of Norway spruce using different methods. Proceedings of the 12th meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE). Wood science and engineering – a key factor on the transition to Bioeconomy, p. 132-136
 2. Aleinikovas M., Škėma M. 2014. Influence of rot on living trees Norway spruce (Picea Abies (l.) karst.) wood density and strength properties. The International Forestry Review 16 (5) (eds. Parrotta J.A., Moser C.F., Scherzer A.J., Koerth N.E., Lederle D.R.), 2014. XXIV IUFRO World Congress Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research, 5-11 October 2014, Salt Lake City, USA, p-303-304
 3. Aleinikovas M., Škėma M. 2014. Paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) vidinio puvinio įtaka medienos savybėms. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, Nr. 4, p. 17
 4. Aleinikovas M., Škėma M. 2012. Evaluation of qualitative indices of forest underbrush used for wood fuel production. WSE konferencijos " Northern European Network for Wood Science and Engineering", vykusios 2012 m. rugsėjo 13-14 d., medžiaga, p. 85-92.
 5. Ozolinčius R. Aleinikovas M., Kairiūkštis L., Mikšys V., Mizaraitė D., Sadauskienė L. 2012. Miškotyros mokslo raida ir ją lemiantys veiksniai. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, Nr. 2, p. 28-29.
 6. Ozolinčius R. Aleinikovas M., Kairiūkštis L., Mikšys V., Mizaraitė D., Sadauskienė L. 2012. Miškotyra: dabartinės situacijos analizė ir perspektyvos. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, Nr. 2, p. 9-11.
 7. Aleinikovas M., Mikšys V, Škėma M 2011. Trako biomasės išteklių, tinkamų biokurui Lietuvoje, vertinimas. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai. Nr. 1, p. 149.
 8. Aleinikovas M., Škėma M., Grigaliūnas J., Saladis J. 2011. Pušies medienos kokybės tyrimai. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai. Nr. 1, p. 144-145.
 9. R. Ozolinčius, O. Belova, V. Stakėnas, J. Ruseckas, A. Gedminas, M. Aleinikovas „Possible Effect of Climate Change on Forest Ecosystems in Lithuania“ IUFRO XXIII kongresas „Forest for the Future: Sustaining Society and the Environmental. Seuas, 2010 08 25.
 10. A.Baltrusaitis, M. Aleinikovas, L. Kudakas „Early-stage prediction and modeling strength properties of Lithuanian-grown Scots Pine (Pinus Sylvestris L.). The future of quality control for wood & wood products, Edinburg, 2010 05 23 d.
 11. Aleinikovas M. „Medienos masės konvertavimas į tūrį ir atvirkščiai“. „NENUKIRSTO MIŠKO IR APVALIOSIOS MEDIENOS MATAVIMAS: PROBLEMOS IR TECHNOLOGIJOS“, Kaunas, 2010 m. kovo 24 d.
 12. Aleinikovas M. Apvaliosios plokščių medienos tankio tyrimai. „NENUKIRSTO MIŠKO IR APVALIOSIOS MEDIENOS MATAVIMAS: PROBLEMOS IR TECHNOLOGIJOS“, Kaunas, 2010 m. kovo 24 d
 13. Aleinikovas M. „Kelmų panaudojimo biomasės gamybai apžvalga“. Kelmų, kaip atliekinės medienos, naudojimas biokuro gamybai“ Šauliai, 2010 m. spalio 15 d.
 14. Aleinikovas M. „COST Veikla E53 Medienos ir medienos produktų kokybės kontrolė“. Medienos kokybė, jos produktai ir inovacijų plėtra miškų ūkyje, Girionys, 2008 05 22 d.
 15. Aleinikovas Marius, Škėma Mindaugas. 2008. “Potential annual amount of cutting residues, suitable for fuel, in Lithuanian State forests. A European wood processing strategy: future resources matching products and innovations. Ghent University. 135-141 p
 16. Aleinikovas M. „Biomasės resursai Lietuvos miškuose, jų įsisavinimo perspektyvos ir problemos“. LŠTA technikos komiteto posėdis – seminaras. Druskininkai, 2008 birželio 27.
 17. Aleinikovas M., Saladis J., Grigaliūnas J. 2005. The Comparison of Physical and Mechanical Properties of Various Age Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) Wood in Divers Forest Site // 14th International Baltic Conference “MATERIALS ENGINEERING 2005”. ISBN 9955-09-925-9.Kaunas: Technologija p. 21 – 22.
 18. Aleinikovas M. 2004. The comparison of physical properties of various age Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood in divers site. International conference for young scientists and PhD students "The Relevance of Ecology, Social and Economy Research in Forestry and Environmental Science", Girionys, LFRI, p 3
 19. Aleinikovas M., Saladis J. 2003. Medienos savybės ir jų kintamumas skirtingų miško tipų grynuose pušynuose // Tarptautinės mokslinės konferencijos „Miško auginimo problemos ir laimėjimai orientuojantis į tausojantį miškininkavimą“ Kaunas: Medžiaga, p. 3.
 20. Aleinikovas M. 2003. The comparison of physical properties of Scot pine (Pinus sylvestris L.) juvenile and mature wood // International conference for young scientists and PhD students “The present and perspectives of the development of sustainable forestry”, Girionys, LFRI, 2003, p. 3 - 4.
 

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Ozolinčius R., Aleinikovas M., Kairiūkštis L., Mikšys V., Mizaraitė D., Sadauskienė L. Miškotyra. I. Mokslo raida, tyrimų kryptys, rezultatai, lemiantys veiksniai. Kn.: Šiuolaikinis mokslas visuomenei. - Vilnius: LMA. 2011, I tomas, p.133-175.
 2. Ozolinčius R., Aleinikovas M., Kairiūkštis L., Mikšys V., Mizaraitė D., Sadauskienė L. Miškotyra. II. Dabartinės būklės analizė, kritinis vertinimas ir perspektyvos. Kn.: Šiuolaikinis mokslas visuomenei. - Vilnius: LMA. 2011, II tomas, p.113-152.
 

Rekomendacijos

 • Kuršių Nerijos nacionalinio parko gaisravietės (130 ha) atkūrimo rekomendacijos (2014)
 • Trako biomasės panaudojimo biokurui rekomendacijos, 2011
 • Rekomendacijos dėl miškų ūkio taikomųjų mokslinių tyrimų prioritetinių krypčių. 2010
 • Apvaliosios ir smulkintosios medienos tūrio nustatymo svėrimo būdu taisyklės. 2008
 

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Čapkauskas G., Aleinikovas M. 2014. Pasauliniam IUFRO kongresui „Tvarūs miškai, tvarūs žmonės: mokslinių tyrimų įtaka“ pasibaigus. Mūsų girios, 11, p 6-7.
 2. Sadauskienė L., Aleinikovas M., Varnagirytė-Kabašinskienė I. 2011. Medienos naudojimas kurui: ekonomika ir ekologija. Mokslas ir gyvenimas, Nr.8-9, p. 38-43
 3. Ozolinčius R., Aleinikovas M., 2011. Tarptautiniai miškų metai: miškai – žmonėms. Mokslas ir gyvenimas, Nr. 8-9, p. 2-4
 4. Ozolinčius R., Aleinikovas M., 2009. Žalioji Degalinė. Mokslas ir gyvenimas, 1 (603), p. 4-5 ir 26-2
 5. Aleinikovas M. 2009. Biokurui tinkančių miško kirtimo atliekų išteklių įvertinimas. Mūsų Girios 8-9 p.
 6. Aleinikovas M. Petrauskas E., 2008. Medienos tūrio nustatymo svėrimo būdu modeliavimas ir normatyvų parengimas. Miškas. Mediena. Technologijos. Standartizacija. Informacinis biuletenis. p. 4-9.
 7. Aleinikovas M., Saladis J. 2004. Medienos savybių gerinimas ją kaitinant. Miškas. Mediena. Technologijos. Standartizacija. Informacinis biuletenis. Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 27 (2), p. 28-32.
 8. Aleinikovas M., Saladis J. 2004. Medienos savybių gerinimas ją kaitinant // Miškas, mediena, technologijos, standartizacija. Informacinis biuletenis. ISSN 1392-3870, Nr.2 (27), 2004, p. 31-36.
Hits: 7096

Dabar svetainėje lankosi 47 svečiai(-ias,-ių) - registruotų vartotojų nėra